بخش اول فیلم/ هرگونه تجاوز به کشور با پاسخی کوبنده مواجه می شود

81
امیر حاتمی، وزیر دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح گفت: ما با تجاوز به حریم کشورمان حتی در کمترین سطح هم که رخ دهد، به شدت مقابله می کنیم و اگر این تجاوز تکرار شود، یقیناً پاسخ ما نیز شدت بیشتری خواهد داشت.
pixel