مدیریت ابزار و اطلاعات سازمانی

367

سیستم اطلاعات مدیریت، یك سیستم متمایز و جدا ازدیگر سیستم های اطلاعات نیست، بلكه چارچوبی كلی ارایه می كند كه دیگر سیستم های اطلاعات، بر مبنای آن با یكدیگر همخوان می شوند. به طور خلاصه، سیستم های اطلاعات مدیریت مبنایی برای یكپارچه سازی پردازش های اطلاعات سازمانی ارایه می دهند. در این دوره، فراگیر با انواع سیسستم های اطلاعات سازمانی، طراحی و توسعه سیستم¬های اطلاعاتی، و...