ADINA

21
ADINA محصول منحصر بفرد آرایش مجازی با فناوری پردازش تصویر زنده. تحسین شده و دارنده مدال نقره رویداد A' Design Award and Competition در ایتالیا. هاوامین (هوشمند افزار واقعیت امین). havamin.ir
pixel