آیه الکرسی برای بچه ها

1,621

آیه الکرسی برای کودکان با تجویدی صحیح و واضح،همچنین برای والدینی که می خواهند آن را به بچه هایشان آموزش بدهند.