پخت وتوزیع سمنوی نذری در شهر زازران

54

پخت سمنو در آستانه سال نو به یاد شهدا در شهر زازران شهر مرورایدهای سرخ