سمینار اهمال کاری مدرسه اشتغال شریف (قسمت اول)

755
این سمینار برای دانشجویان مدرسه اشتغال شریف و با همکاری مدرسه اشتغال شریف برگزار گردید.
pixel