زنگ پهلوانی در خندوانه نواخته شد

1,850

مرام پهلوانی و ورزش باستانی این بار بهانه ای شد تا ضرب و زنگ زورخانه گفتگویی متفاوت را در خندوانه بر پا کند.