بار دیگر زاینده رود در فلاورجان جاری شد.

83

بار دیگر زاینده رود درآستانه سال 1398 در فلاورجان جاری شد. 28 اسفند ماه 1397 ارسالی از شهروند خبرنگار