فیلم عجیب (توضیح زیر را بخوانید)

210

چند سال پیش شایعه شد که اسبی بر اسمان شهر مدینه درحال پرواز است.من 3 نظریه دارم که نتیجه شون رو باید خودتون درک کنید نظریه اول:هیچ ملوانی در هوای بالنی و طوفانی پرواز نمیکند بابالن . (نتیجه:پس بالن نیست) نظریه دوم:اسب پرنده وجود نداره و نخواد داشت شاید عاللم دیگر وجود داشته باشه ولی نه در این دنیا(نتیجه:اسب پرنده ایی وجود نداره)

G.ARASH.A.JAHANI.N
G.ARASH.A.JAHANI.N 25 دنبال کننده
G.ARASH.A.JAHANI.N

G.ARASH.A.JAHANI.N

3 ماه پیش
نظریه سوم:سال 2015در المان یک گله گاو به پرواز در امدن و همه فکر میکردن فضایی ها انها را بلد کردنداما اشتباه فکر میکردند درباغه هوا طوفانی بوده و طوفان گاو هارا لند کرده(نتیجه :اسب بوده و طوفان بلندش کرده و چون وزرن اسب فقط یک برابر از وزن انسان بیشتره این اتفاق ممکنه)