گفتار۱۰۴ ”حسن طلب“-تفاوت حضرت محمد با کوروش...قصه موسی

158
قصه شگفت انگیز موسی. فرق جهان گشایان خاک با فاتحان دلها و عقل ها و افلاک. “فرق محمد (ص) با کوروش ؟
pixel