راه اندازی ترانس فلای بک Tv

337

کانال فراالکترونیک : با استفاده از ترانزیستور که برای تبدیل برقdcبه فرکانس یا مودلاسیون برای راه اندازی ترانس فلای بک استفاده می شود لینک کانال تلگرامی ما: https://t.me/FaraElctronic/749