میشلن/ مشارکت ورزشی در تولید کفش

356

مشارکت ورزشی شرکت لاستیک میشلن و شرکت Babolat در تولید کفش ورزشی