فیلم آموزشی نحوه پوشیدن و استفاده از هارنس

753

فیلم آموزشی نحوه پوشیدن و استفاده از هارنس و نحوه رعایت نکات ایمنی/ کوه نامه / www.koohnameh.ir