درس نقشه کشی فنی رایانه ای -پودمان2 -جلسه5 -بخش دوم

54
در این ویدیو نحوه اجرا و استفاده از دستور text توضیح داده شده است.
pixel