اهدای جوایز خادمان فاطمیه در ششمین مراسم تجلیل از خادمان فاطمیه

64