پلیسه گیری پروفیل جهت تولید نیمکت پارکی در گروه تولیدی شهر سامان

136
پلیسه گیری جهت تمیز کاری مناطق برشکاری شده انجام می شود . در این فیلم پروفیل های برش شده جهت ساخت نیمکت پارکی یا نیمکت شهری ، پلیسه گیری می شود تا در مرحله جوشکاری کار تمیز و بدون زائده درآید . از این پروفیلها قرار است در پشتی و نشیمنگاه نیمکتهای پارکی استفاده شود . در واقع بعد از جوشکاری و رنگ کاری پودری الکترواستاتیک خواهد شد . از وب سایت shahrsamanco.ir دیدن فرمایید
pixel