موزیک ویدیو حامد زمانی - لبیک (هرگز حرم تنها نمی مونه)

2,579

گیرم که جون شیرین ترین باشه اینجا ولی جون دادن آسونه با هر نفس فریاد سر می دیم هرگز حرم تنها نمی مونه هرگز حرم تنها نمی مونه