ویژگی قضاوتگرا (J) در تست شخصیت شناسی MBTI

45
افرادی که ویژگی قضاوتی دارند، از کارکرد قضاوتی غالب شان (فکری یا احساسی) در زندگی بیرونی شان استفاده می کنند. در ظاهر اغلب به نظر می آید که این افراد یک روش زندگی برنامه ریزی شده و منظم را ترجیح می دهند و دوست دارند چیزها را حل و فصل و سازماندهی کنند، موقعی احساس راحتی می کنند که تصمیمات اتخاذ شود و دوست دارند تا حدی که ممکن است زندگی را مدیریت کنند.
pixel