منصور ارضی: شیعه برات حرم میسازه - شهادت امام حسن مجتبی

110

آخر یک روز شیعه برات حرم میسازه حرم برای تو شه کرم میسازه آخر برات یک گنبد طلا میسازیم شبیه گنبد امام رضا میسازیم

۩۩۩ ایپابفا ۩۩۩
۩۩۩ ایپابفا ۩۩۩ 7.5 هزار دنبال کننده