کتاب مانگا و اهورا، قسمت 5

201

در قسمت پنجم؛ واژه های «پدر» و «مادر» چه معنی میدهند. در کتاب مانگا و اهورا شما با سبک زندگی و عقاید ایرانیان در ایران باستان آشنا میشوید. این کتاب فراگیرنده دو بخش است: یک بخش به معنی واژه ها میپردازد مانند هفت سین، جشن قربان و کاویان.