فتوکلیپ گیلکی: اَرسو واراُن از داوود خانی خلیفه محله

294

فتوکلیپ دوبیتی گیلکی: اَرسو واراُن (اشک باران) از داوود خانی لنگرودی

گیلكان
گیلكان 45 دنبال کننده