اهمیت انتخاب کلمات در سایت محتوایی و یا پروژه تجاری

58
اگر می خواهید یک سایت تجاری موفق یا حتی یک سایت محتوایی موفق داشته باشید به کلید واژه ها و کلمات خیلی دقت کنید. گاهی اوقات انتخاب یک کلمه به جای انتخاب مترادف آن روی فروش شما تاثیر بسیار زیادی خواهد داشت.
pixel