برگزاری اولین آزمون مبتنی بر رایانه(بخش اول)

647

برگزاری اولین آزمون مبتنی بر رایانه در مرکز تخصصی آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد