دوره مدیریت رفتار سازمانی ؛ دکتر سعید شهباز مرادی

1,130
در این درس دکتر سعید شهباز مرادی به تعریف علم سیاست پرداخته اند.
pixel