عباس کیارستمی به مرگی رفت که از آن متنفر بود

457
عباس کیارستمی عاشق زندگی بود. فیلمسازی که با نگاه خاصش به زندگی، تحسین منتقدان و فیلمسازان جهان را برانگیخت، اما در سال های اوج خود در ایران زیاد موردتوجه قرار نگرفت. در نگاه اول، فیلم های او ساده و آسان اند. یک دوربین رو به دریا یا رو به کودکانی که از آن ها سئوال می شود، تمام آن چیزی بود که می توانست کیارستمی را به قله فیلمسازی جهان برساند. فیلم هایی ساده اما هوشمندانه و سخت. http://www.asriran.com/fa/news/618721
محسن ظهوری 93 دنبال کننده
pixel