فتوكليپ مراسم افتتاح مدرسه محمد حسين محمودي شهرضا

171
مراسم افتتاحيه مدرسه محمد حسين محمودي واقع در شهرضا استان اصفهان در تاريخ ٦ مهر ١٣٩٨ انجام شد
pixel