خواب سنگین غفلت

218

کسی رو که خوابه میشه بیدار کرد ولی کسی که خودش رو به خواب زده نه!

AY7
AY7 3 دنبال کننده