سریال طنز شب های برره قسمت دوم

527
شیرفرهاد که کیانوش رو نجات داده اون رو به برره می بره و آشنایی عجیب و غریب کیانوش با برره شروع میشه
pixel