افشاگری احمد خرم در آستانه انتخابات نظام مهندسی ساختمان ایران رویداد

528

به گزارش ایران رویداد احمد خرم ریشه فساد در ساختار نظام مهندسی ساختمان را در دستگاه نظارت دانست نه در دستگاه اجرایی و گفت: دستگاه های نظارتی سعی دارند تخلاف و فسادها را بین خودشان حل و فصل کنند و در مقایسه ای عنوان کرد که در 40 سال اخیر در فرانسه فقط یک تخلف از قاضی در دستگاه نظارت اعلام شد و بیان کرد این در حالی است که بنا به گفته قوه قضاییه در ایرن در یک سال 550 تخلف قضات رویداده است و اسفناک تر اینکه در کشور فرانسه سالانه زیر 500 پرونده قضایی به آن رسیدگی می شود و این در حالی است که 17 میلیون پرونده در