همایش بزرگ ماشین سازان و قطعه سازان خودروی تبریز ۲۰۱۸

476

نصر: همایش بزرگ ماشین سازان و قطعه سازان خودروی تبریز٢٠١٨ در هتل کایا لاله پارک تبریز برگزار شد.

pixel