100ثانیه اخبار از دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه شماره 38

121

100ثانیه اخبار از دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه شماره 38 هفته دوم تیرماه 98/ روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه/ گوینده خبر : سید مرتضی موسوی /تدوین: روح الله دلیر