راه حلی برای برون رفت از مشکلات آموزش و پرورش

676

ظرفیتی در دانشگاه علم و صنعت ایجاد گردیده است که به زودی آاموزش و پرورش را تحت تاثیر خود قرار میدهد. دانشگاه های دیگر این الگو را پیاده کنن. www.aliabdolali.ir