ایده یابی و ارزیابی ایده - دکتر محمد طالاری

908
سخنرانی رویداد ساینترو - 2 آذرماه 1396 - دانشگاه تربیت مدرس تهران
pixel