پویش حفظ محیط زیست

835

کمبود امکانات گردشگری طالقان مشکلاتی شده است اما فعالیتهای حفظ محیط زیست منجر به پاکسازی برخی نقاط طالقان از زباله شده است.در روستای باریکان برای چندمین بار طی پویش "نه به زباله" جمعیتی در حدود 50 نفر زن و مرد باریکانی و منسوبین در پنجشنبه 17 آبان 1397 علیرغم بارندگی از سه راهی باریکان تا جیر مزار را جمع آوری کردند.فرهاد باریکانی