علاقه متقابل ورزشکاران ایران اسلامی و رهبر معظم انقلاب

738
(این آبروریزی نیست، عزت ایران اسلامی در جهان است) بیانات رهبر انقلاب از دست ندادن ورزشکار ایرانی با خانم اهدا کننده مدال : «پسر جوان ما می آید با آن خانمی که میخواهد مدال را به گردنش بیندازد دست نمیدهد؛ اینها خیلی ارزش دارد. این جوری نیست که ما از روی تعصّب مذهبی، از کسی که یک کار خوبی میکند بخواهیم ترویج کنیم؛ اینها نشانه ی استقامت و ایستادگی ملّت ایران است؛ اینها است که ارزش میدهد به یک ملّت.»
pixel