طریقه استفاده از کوپن تخفیف

770

هر کوپن تخفیف فقط دو ساعت اعتبار دارد و بعد از آن قابل استفاده نیست (فقط یک بار میتوانید استفاده کنید)