کاروان حمایتی نُجَباء در کارون

83

رزمندگان داوطلب نُجَباء، کمک های انسان دوستانه این جنبش را به وسیله قایق به روستای "عماشیه یک" واقع در دهستان عنافچه رساندند و در جریان نابسامانی های این منطقه پس از سیلاب های اخیر قرار گرفتند.