یارانه های نفتی

109
این قسمت از برنامه اکوگپ به موضوع یارانه های نفتی و ایرادات ساختار یارانه ای پرداخته و با طرح مبحث رایانه سیاه، نحوه لطمه زدن آن را به عدالت اقتصادی را بیان می کند
pixel