یارانه های نفتی

97

این قسمت از برنامه اکوگپ به موضوع یارانه های نفتی و ایرادات ساختار یارانه ای پرداخته و با طرح مبحث رایانه سیاه، نحوه لطمه زدن آن را به عدالت اقتصادی را بیان می کند

اکو ایران 332 دنبال کننده
pixel