داستان زندگی پرسپتور(قسمت سوم)

58
سرگذشت یکی از افراد گروه آتوباتها قبل از فراگیر شدن آتش جنگ در کل سایبرتران
Ermac 16 دنبال کننده
pixel