03 منبع داده پارامتریک (آموزش نحوه ساخت منبع داده پارامتریک)

86
نکات قسمت سوم آموزش ساخت منبع داده پارامتریک از نوع تاریخ تعریف یک پارامتر جدید در منبع داده توضیح قسمت مدیریت پارامتر ها خنثی کردن پارمتر ها در قطعه کد بار گزاری اطلاعات منبع داده
pixel