آیا تکنولوژی خطرناک است؟ هایدگر پاسخ می‌دهد.

122

مارتین هایدگر، فیلسوف معروف قرن بیستم، تکنولوژی را به شیوه خودش به چالش می‌کشد. اما آیا از نظر او تکنولوژی خطرناک است؟ او در پرداختن به موضوع تکنولوژی از ظواهر امر فراتر رفته و به روح حاکم بر آن پرداخته. تماشا کنید تا با نظرات او آشناتر شوید.