آموزش نصب کورین | آموزش نصب کورین گرانکس

3,963
پس از اندازه گیری محل پروژه مورد نظر ، صفحات پیش ساخته گرانکس به محل نصب حمل می شوند. به دلیل پیش ساخته بودن این صفحات، و ارائه آن در ابعاد و ضخامت های گوناگون برای استاندارد های مختلف دیگر نیازی به انجام فرایند های کارگاهی کورین از قبیل لبه چسباندن و پولیش و حمل و نقل مازاد نمی باشد و از طرفی به سهولت به کابینت یا هر پایه ای پیچ یا نصب میشود.
pixel