اهدای تجهیزات بهداشتی مدرسه صبح رویش

242

تامین سرمایه نوین در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی خود به مدرسه صبح رویش تجهیزات آموزشی و پکهای بهداشتی اهدا کرد.