آموزش اصطلاحات و اشتباهات زبان انگلیسی

461
خب تو این ویدئو توضیح دادم برای اینکه وقتی یه نفر از کوره در رفته از چه اصطلاحی استفاده کنیم
pixel