کرمانشاه را دیده اید؟

59

کزمانشاه را باید از نزدیک دید.باید سفر کرد و تاریخ و جاذبه هایش را لمس کرد.