آموزش شی گرایی به زبان php -بخش اول

149

آموزش شی گرایی به زبان php -بخش اول ، مدرس دوره :نغمه اسد، دراین جلسه با مفاهیم class,object,method,property آشنا می شوید. ارتباط با مدرس : t.me/naghmeh.asad

سال های دور از خانه - فصل 1 قسمت 1
%95
کارگردان: مجید صالحی مدت زمان: 58 دقیقه
سال های دور از خانه - فصل 1 قسمت 1