حدود شرعي در تعارض با اصل قانوني بودن جرم و مجازات با تاكيد بر ارتداد

246

سخنراني دكتر حسين سليماني در پيش همايش چهارم همايش تحولات حقوق كيفري كشورهاي اسلامي در پرتو تعامل شرع و حقوق؛ سه شنبه 20 آذر 97 - دانشگاه مفيد