تیزر میان برنامه 2/ برنامه هشت بهشت شبکه اصفهان

812

هشت بهشت برنامه ایست گفتگو محور با موضوع فرهیختگان اصفهان که هر شب از شبکه اصفهان پخش می گردد. رسانه های تصویری مهند www.mahandmedia.ir