ریاضی هفتم | جبر و معادله | علی نادری

1,573

جبر مقدماتی: جبر مقدماتی عملیات پایه‌ای بر روی چهار عمل اصلی را در بر می‌گیرد. در این شاخه پیش از تعریف علائمی که اعداد ثابت و متغیرها به وسیلهٔ آن‌ها از هم تفکیک می‌شوند، روش‌هایی برای حل معادلات به کار می‌رود. دراین فصل با نام جبر و معادله با مطالب زیر آشنا می شوید الگوهای عددی عبارت های جبری مقدار عددی یک عبارت جبری معادله

میهن مکتب
میهن مکتب 45 دنبال کننده