پیام نوروزی از دل کویر به کوانتومی ها

109

اینجا در دل کویر است باغستانی است پر ز سبزی، در این خانه اقامت شما اتفاق نمی افتد، سفرتان رخ می دهد. در هر گوشه خانه‎ ی نارتی تی تجربه ای نهفته است که بازیگوشی شما را به میدان فرا می خواند، این خانه رنگ و بوی صد ساله دارد و افتخارش پاسداری از فرهنگی چند هزارساله ایران بزرگ است.